PDA

View Full Version : Kinh nghiệm: Các bài toán có nội dung hình học - dành cho học sinh tiểu họcLê Như Hùng
07-25-2013, 08:48 AM
Nội dung

CÁC BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌC
-Nếu tăng chiều dài của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ tăng lên a x
2 đợn vị ( Vì có 2 chiều dài)
-Nếu tăng chiều rộng của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ tăng lên a
x 2 đợn vị ( Vì có 2 chiều rộng)
-Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ giảm lên a x
2 đợn vị ( Vì có 2 chiều dài)
-Nếu giảm chiều rộng của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ giảm lên
a x 2 đợn vị ( Vì có 2 chiều rộng)
-Nếu gấp một chiều của một hình chữ nhật lên bao nhiêu lần thì diện tích sẽ
tăng lên bấy nhiêu lần.
-Nếu giảm một chiều của một hình chữ nhật đi bao nhiêu lần thì diện tích sẽ
giảm đi bấy nhiêu lần.
-Nếu tăng hay giảm cả hai chiều thì diện tích sẽ tăng hay giảm đi tích hai số
lần đó.
-Trong hình vuông nếu tăng 1 cạnh lên a đơn vị thì chu vi sẽ tăng 4 x a đơn
vị.
-Trong hình vuông nếu cạnh tăng lên a lần thì diện tích sẽ tăng lên a x a lần .
A
B
1
2
3
4
5
D C
Nhận Xét : Mỗi cạnh bên trong là cạnh chung của hai hình chữ nhật cạnh
nhau .
Vậy tổng chu vi của 5 hình chữ nhật 1;2;3;4;5 hơn chu vi hình chữ nhật
ABCD chính là 4 x 2 = 8 (AD)
Trong hình chữ nhật nếu biết diện tích và tỉ số các cạnh ta chia hình chữ nhật
thành các hình vuông nhỏ sau đó tính cạnh hình vuông nhỏ từ đó tìm chu vi
hình chữ nhật.
Bài 1: Một hình vuông có cạnh 10m .Người ta vẽ các hình vuông nhỏ (như
hình vẽ) tính tổng diện tích các hình vuông

Bài 2:
Bài 3:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 100m .Người ta tăng chiều dài
lên 1/3 chiều dài thì chu vi hình chữ nhật mới là 120m.
Tính diện tích thửa ruộng ban đầu .
Bài 4:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 100m .Người ta giảm chiều
dài đi 1/3 chiều dài thì chu vi hình chữ nhật mới là 80m.
Tính diện tích thửa ruộng ban đầu .
Bài 5:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 110m . Nếu tăng chiều rộng 5
m và giảm chiều dài 5 m thì diện tích thửa ruộng không thay đổi .Tính diện
tích thửa ruộng
Bài 6:Một thửa đất hình vuông trên thửa đất đó người ta đào một cái ao hình
vuông cạnh cái ao cách đều cạnh thửa đất .Chu vi cái ao kém chu vi thửa đất
là 64 m.Tính diện tích cái ao biết diện tích phần dất còn lại là 600m2.
Bài 7:Bác An có một mảnh đất vườn chữ nhật .ở một góc vườn bác đào một
cái ao hình vuông có 1 cạnh cách chiều rộng mảnh vườn 33 m còn cạnh kia
cách chiều dài mảnh vườn là 17 m .Biết diện tích phần đất còn lại là 1311m2
. Tính diện tích mảnh vườn.
Bài 8:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 200 m .chiều dài hình chữ
nhật hơn 2 lần chiều rộng là 10m.Tính diện tích thửa ruộng.
Bài 9:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 160 m .chiều dài hình chữ
nhật kém 2 lần chiều rộng là 10m.Tính diện tích thửa ruộng.
Bài 10:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 200 m Dọc theo chiều dài
người ta ngăn thửa ruộng thành 2 thửa ruộng nhỏ .Biết 1 trong 2 thửa ruộng
là hình vuông và chu vi thửa ruộng hình vuông nhỏ hơn chu vi thửa ruộng
hình chữ nhật nhỏ là 20m Tính diện tích thửa ruộng ban đầu.
Bài 11:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 160 m Dọc theo chiều dài
người ta ngăn thửa ruộng thành 2 thửa ruộng nhỏ .Biết 1 trong 2 thửa ruộng
là hình vuông và chu vi thửa ruộng hình vuông lớn hơn chu vi thửa ruộng
hình chữ nhật nhỏ là 20m Tính diện tích thửa ruộng ban đầu.
Bài 12:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng .
Nếu tăng chiều rộng 5m và giảm chiều dài 5 m thì diện tích tăng thêm
300m2 . Tính diện tích thửa ruộng ban đầu
Bài 13: Một hình chữ nhật, nếu tăng chiều rộng để bằng chiều dài của nó thì
diện tích tăng thêm 20m2, còn khi giảm chiều dài cho bằng chiều rộng thì
diện tích giảm 16 m2. Tính diện tích hình chữ nhật
Bài 14 Một hình chữ nhật có diện tích 135m2 . Chiều dài bằng 3/5 chiều
rộng .Tính chu vi hình chữ nhật.
Bài 15: Một cái sân hình chũ nhật có chu vi 110m. Người ta tăng chiều rộng
lên 5m thì sân trở thành hình vuông . tính diện tích cái sân ban đầu.
Bài 16 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 180 m nếu giảm chiều dài
10 m thì mảnh vườn trở thành mảnh vườn hình vuông .Tính diện tích mảnh
vườn ban đầu .
Bài 17 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 150 m .Nếu giảm chiều dài
10m và tăng chiều rộng 5m thì được một hình chữ nhật mới có chiều dài gấp
4 chiều rộng .Tính diện tích mảnh vườn.
Bài 18 Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 chiều rộng . Nếu tăng chiều
rộng lên 24 m thì được hình chữ nhật mới có chiều dài gấp 3 chiều rộng.
Tính diện tích hình chữ nhật.
Bài 19 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng .
Nếu tăng chiều dài 5m và giảm chiều rộng 5 m thì diện tích giảm đi 256m2.
Tính diện tích mảnh vườn.
Bài 20 Một cái ao hình chữ nhật có chu vi 120 m .Dọc theo chiều dài người
ta ngăn cái ao thành 2 ao nhỏ (Hình vẽ). Tổng chu vi 2 ao mới tạo thành la
180 m .Tính diện tích cái ao ban đầu.

Bài 21 Sân trường em hình vuông .Để tăng thêm diện tích nhà trường đã mở
rộng về mỗi phía 3m thì diện tích tăng thêm là 196 m2 . Hỏi trước đây sân
trường em có diện tích là bao nhiêu m2?
Bài 22: Bác Hà có hai tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm
kính bằng 1/2 chiều dài của nó và chiều dài của tấm kính nhỏ đúng bằng
chiều rộng của tấm kính to. Bác ghép hai tấm kính sát vào nhau và đặt lên
bàn có diện tích 90 dm2 thì vừa khít. Hãy tính kích thước của mỗi tấm kính
đó.
Bài giải : Theo đầu bài, coi chiều rộng của tấm kính nhỏ là 1 đoạn thì chiều
dài của nó là 2 đoạn như vậy và chiều rộng của tấm kính to cũng là 2 đoạn,
khi đó chiều dài của tấm kính to là 4 đoạn như vậy. Nếu bác Hà ghép khít
hai tấm kính lại với nhau sẽ được hình chữ nhật ABCD (hình vẽ), trong đó
AMND là tấm kính nhỏ, MBCN là tấm kính to. Diện tích ABCD là 90 dm2.
Chia hình chữ nhật ABCD thành 10 hình vuông nhỏ, mỗi cạnh là chiều rộng
của tấm kính nhỏ thì diện tích của mỗi hình vuông nhỏ là 90 : 10 = 9 (dm2).
Ta có 9 = 3 x 3, do đó cạnh hình vuông là 3 dm. Tấm kính nhỏ có chiều rộng
3 dm, chiều dài là 3 x 2 = 6 (dm). Tấm kính to có chiều rộng là 6 dm, chiều
dài là 6 x 2 = 12 (dm).
Bài 23: Khu vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 108m. Nếu giảm chiều dài
3m và tăng chiều rộng thêm 3m thì được hình vuông . Tính diện tích hình
vuông.
Bài 24: Hình chữ nhật có chu vi 84m. Nếu bớt chiều rộng 5m và bớt chiều
dài 7m thì được hình vuông. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật.
Bài 25: Hình chữ nhật có nửa chu vi 86m. Nếu giảm chiều dài 9m và tăng
chiều rộng thêm 5m thì được hình vuông . Tính diện tích hình chữ nhật.
Bài 26: Hình chữ nhật có chu vi 216m. Nếu giảm chiều rộng 5m và giảm
chiều dài 21m thì được hình vuông. Tính diện tích hình vuông đó.
Bài 27: Hình chữ nhật có chu vi gấp 10 lần chiều rộng. Chiều dài bằng 88m.
Tính chiều rộng.
Bài 28: Hình chữ nhật có chu vi gấp 12 lần chiều rộng. Chiều dài bằng
120m. Tính diện tích hình chữ nhật.
Bài 29: Hình chữ nhật có chu vi gấp 14 lần chiều rộng. Chiều dài hơn chiều
rộng 80m. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật.
Bài 30: Hình chữ nhật có chu vi gấp 16 lần chiều rộng. Chiều dài hơn chiều
rộng 198m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 31: Hình chữ nhật có nửa chu vi 99m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5m và
giảm chiều dài đi 5m thì diện tích không thay đổi. Tính chiều dài và chiều
rộng hình chữ nhật.
Bài 32: Hình chữ nhật có chu vi 160m. Nếu tăng chiều rộng thêm 10m và
giảm chiều dài đi 10m thì diện tích không thay đổi. Tính diện tích hình chữ
nhật đó.
Bài 33: Hình chữ nhật có chu vi gấp 3 lần chiều dài. Chiều rộng bằng 5m.
Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 34: Hình chữ nhật có chu vi gấp 3 lần chiều dài. Chiều rộng kém chiều
dài 5m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 35: Hình chữ nhật có chu vi 48m. Nếu tăng chiều dài 6m thì được hình
chữ nhật mới có chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Tính chiều dài và chiều rộng
hình chữ nhật ban đầu.
Bài 36: Hình chữ nhật có chu vi 64cm. Nếu giảm chiều rộng 2cm, thêm
chiều dài 2cm thì được hình chữ nhật mới có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.
Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ban đầu.
Bài 37: Trung bình cộng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật là 18m,
chiều dài hơn chiều rộng 6m. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật.
Bài 38: Trung bình cộng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật là 32m,
chiều dài gấp 3 lần chiều rộng 6m. Tính diện tích hình chữ nhật.
Bài 39: Hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều
rộng đi 2m và tăng chiều dài thêm 2m thì diện tích giảm đi 68m2 . Tính diện
tích hình chữ nhật ban đầu.
Bài 40: Hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều dài
đi 3m và tăng chiều rộng thêm 3m thì diện tích tăng thêm 108m2 . Tính
chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ban đầu.
Bài 41: Hình chữ nhật có chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều
rộng đi 2m và giảm chiều dài đi 2m thì diện tích giảm đi 140m2 . Tính diện
tích hình chữ nhật ban đầu.
Bài 42: Hình chữ nhật có chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều dài
thêm 5m và tăng chiều rộng thêm 5m thì diện tích tăng thêm 475m2 . Tính
diện tích hình chữ nhật ban đầu.
Bài 43: Một thửa hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/2 chiều dài. Tính diện
tích thửa đất. Biết rằng nếu tăng chiều rộng 15m và giảm chiều dài 9m thì
thửa đất trở thành hình vuông.
Bài 44: Nếu bớt một cạnh hình vuông là 7m và bớt một cạnh khác 25m thì
được hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi và diện
tích của hình vuông.
Bài 45: Trên một miếng đất hình vuông, người ta đào một cái ao hình vuông
để thả cá. Sau khi đào xong thì diện tích còn 1280m2. Tính diện tích miếng
hình vuông ban đầu. Biết rằng cạnh ao kém cạnh miếng đất 32m.
Bài 46: Cho hai hình chữ nhật A và B. Diện tích hình A hơn hình B là
300m2, chu vi hình A hơn hình B là 20m. Tính diện tích mỗi hình chữ nhật.
Bài 47: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/5 chiều dài, nếu
tăng mỗi chiều thêm 5m thì mảnh đất hình chữ nhật có diện tích mới hơn
diện tích cũ là 300m2. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật sau khi mở
rộng.
Bài 48: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 15m, nếu
tăng mỗi chiều thêm 5m thì mảnh đất hình chữ nhật có diện tích mới hơn
diện tích cũ là 600m2. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật ban đầu.
Bài 49: Ở chính giữa một mảnh đất hình vuông người ta đào một cái ao
cũng hình vuông. Cạnh ao song song và cách đều đám đất 2m. Tính diện tích
cái ao biết diện tích mảnh đất hơn diện tích cái ao là 64m2.
Bài 50: Tính diện tích hình chữ nhật biết 3 lần chiều rộng 2 lần chiều dài
bằng 62m, 2 lần chiều rộng 3 lần chiều dài bằng 68m.
Bài 51: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi bằng 286m. CHiều dài hơn
chiều rộng 5m. Người ta mở rộng chiều dài và chiều rộng khu đất them một
đoạn bằng nhau để được khu đất mới có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính
diện tích khu đất mới.

Hin Ngo
07-26-2013, 04:49 PM
Công thức đã đầy đủ hết ở trên rồi. Giờ chỉ thêm lập luận là giải đc hết những bài đó. Chứ giải cụ thể 51 bài đó ở đây chắc tốn mấy trang của LCM mất :) nhiều quá anh ak, nên post 1 vài bài cơ bản thôi để các mẹ còn có hứng tham khảo :)

Lê Như Hùng
07-31-2013, 10:16 AM
Vâng ạ !!! Nếu các mẹ cần bài ít và bài theo rèn luyện kỹ năng giải toán thì em post lên.

phamquocanh
07-31-2013, 10:38 AM
oánh dấu để dạy con.............................

đồng hồ tranh hb
07-31-2013, 10:45 AM
Đánh dấu ngâm cứu sau vậy.chứ mẹ.nó up lên nhiều quá.sợ!:confused:

tranhuyentb89
01-15-2014, 04:48 PM
Nội dung

CÁC BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌC
-Nếu tăng chiều dài của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ tăng lên a x
2 đợn vị ( Vì có 2 chiều dài)
-Nếu tăng chiều rộng của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ tăng lên a
x 2 đợn vị ( Vì có 2 chiều rộng)
-Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ giảm lên a x
2 đợn vị ( Vì có 2 chiều dài)
-Nếu giảm chiều rộng của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ giảm lên
a x 2 đợn vị ( Vì có 2 chiều rộng)
-Nếu gấp một chiều của một hình chữ nhật lên bao nhiêu lần thì diện tích sẽ
tăng lên bấy nhiêu lần.
-Nếu giảm một chiều của một hình chữ nhật đi bao nhiêu lần thì diện tích sẽ
giảm đi bấy nhiêu lần.
-Nếu tăng hay giảm cả hai chiều thì diện tích sẽ tăng hay giảm đi tích hai số
lần đó.
-Trong hình vuông nếu tăng 1 cạnh lên a đơn vị thì chu vi sẽ tăng 4 x a đơn
vị.
-Trong hình vuông nếu cạnh tăng lên a lần thì diện tích sẽ tăng lên a x a lần .
A
B
1
2
3
4
5
D C
Nhận Xét : Mỗi cạnh bên trong là cạnh chung của hai hình chữ nhật cạnh
nhau .
Vậy tổng chu vi của 5 hình chữ nhật 1;2;3;4;5 hơn chu vi hình chữ nhật
ABCD chính là 4 x 2 = 8 (AD)
Trong hình chữ nhật nếu biết diện tích và tỉ số các cạnh ta chia hình chữ nhật
thành các hình vuông nhỏ sau đó tính cạnh hình vuông nhỏ từ đó tìm chu vi
hình chữ nhật.
Bài 1: Một hình vuông có cạnh 10m .Người ta vẽ các hình vuông nhỏ (như
hình vẽ) tính tổng diện tích các hình vuông

Bài 2:
Bài 3:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 100m .Người ta tăng chiều dài
lên 1/3 chiều dài thì chu vi hình chữ nhật mới là 120m.
Tính diện tích thửa ruộng ban đầu .
Bài 4:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 100m .Người ta giảm chiều
dài đi 1/3 chiều dài thì chu vi hình chữ nhật mới là 80m.
Tính diện tích thửa ruộng ban đầu .
Bài 5:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 110m . Nếu tăng chiều rộng 5
m và giảm chiều dài 5 m thì diện tích thửa ruộng không thay đổi .Tính diện
tích thửa ruộng
Bài 6:Một thửa đất hình vuông trên thửa đất đó người ta đào một cái ao hình
vuông cạnh cái ao cách đều cạnh thửa đất .Chu vi cái ao kém chu vi thửa đất
là 64 m.Tính diện tích cái ao biết diện tích phần dất còn lại là 600m2.
Bài 7:Bác An có một mảnh đất vườn chữ nhật .ở một góc vườn bác đào một
cái ao hình vuông có 1 cạnh cách chiều rộng mảnh vườn 33 m còn cạnh kia
cách chiều dài mảnh vườn là 17 m .Biết diện tích phần đất còn lại là 1311m2
. Tính diện tích mảnh vườn.
Bài 8:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 200 m .chiều dài hình chữ
nhật hơn 2 lần chiều rộng là 10m.Tính diện tích thửa ruộng.
Bài 9:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 160 m .chiều dài hình chữ
nhật kém 2 lần chiều rộng là 10m.Tính diện tích thửa ruộng.
Bài 10:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 200 m Dọc theo chiều dài
người ta ngăn thửa ruộng thành 2 thửa ruộng nhỏ .Biết 1 trong 2 thửa ruộng
là hình vuông và chu vi thửa ruộng hình vuông nhỏ hơn chu vi thửa ruộng
hình chữ nhật nhỏ là 20m Tính diện tích thửa ruộng ban đầu.
Bài 11:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 160 m Dọc theo chiều dài
người ta ngăn thửa ruộng thành 2 thửa ruộng nhỏ .Biết 1 trong 2 thửa ruộng
là hình vuông và chu vi thửa ruộng hình vuông lớn hơn chu vi thửa ruộng
hình chữ nhật nhỏ là 20m Tính diện tích thửa ruộng ban đầu.
Bài 12:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng .
Nếu tăng chiều rộng 5m và giảm chiều dài 5 m thì diện tích tăng thêm
300m2 . Tính diện tích thửa ruộng ban đầu
Bài 13: Một hình chữ nhật, nếu tăng chiều rộng để bằng chiều dài của nó thì
diện tích tăng thêm 20m2, còn khi giảm chiều dài cho bằng chiều rộng thì
diện tích giảm 16 m2. Tính diện tích hình chữ nhật
Bài 14 Một hình chữ nhật có diện tích 135m2 . Chiều dài bằng 3/5 chiều
rộng .Tính chu vi hình chữ nhật.
Bài 15: Một cái sân hình chũ nhật có chu vi 110m. Người ta tăng chiều rộng
lên 5m thì sân trở thành hình vuông . tính diện tích cái sân ban đầu.
Bài 16 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 180 m nếu giảm chiều dài
10 m thì mảnh vườn trở thành mảnh vườn hình vuông .Tính diện tích mảnh
vườn ban đầu .
Bài 17 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 150 m .Nếu giảm chiều dài
10m và tăng chiều rộng 5m thì được một hình chữ nhật mới có chiều dài gấp
4 chiều rộng .Tính diện tích mảnh vườn.
Bài 18 Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 chiều rộng . Nếu tăng chiều
rộng lên 24 m thì được hình chữ nhật mới có chiều dài gấp 3 chiều rộng.
Tính diện tích hình chữ nhật.
Bài 19 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng .
Nếu tăng chiều dài 5m và giảm chiều rộng 5 m thì diện tích giảm đi 256m2.
Tính diện tích mảnh vườn.
Bài 20 Một cái ao hình chữ nhật có chu vi 120 m .Dọc theo chiều dài người
ta ngăn cái ao thành 2 ao nhỏ (Hình vẽ). Tổng chu vi 2 ao mới tạo thành la
180 m .Tính diện tích cái ao ban đầu.

Bài 21 Sân trường em hình vuông .Để tăng thêm diện tích nhà trường đã mở
rộng về mỗi phía 3m thì diện tích tăng thêm là 196 m2 . Hỏi trước đây sân
trường em có diện tích là bao nhiêu m2?
Bài 22: Bác Hà có hai tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm
kính bằng 1/2 chiều dài của nó và chiều dài của tấm kính nhỏ đúng bằng
chiều rộng của tấm kính to. Bác ghép hai tấm kính sát vào nhau và đặt lên
bàn có diện tích 90 dm2 thì vừa khít. Hãy tính kích thước của mỗi tấm kính
đó.
Bài giải : Theo đầu bài, coi chiều rộng của tấm kính nhỏ là 1 đoạn thì chiều
dài của nó là 2 đoạn như vậy và chiều rộng của tấm kính to cũng là 2 đoạn,
khi đó chiều dài của tấm kính to là 4 đoạn như vậy. Nếu bác Hà ghép khít
hai tấm kính lại với nhau sẽ được hình chữ nhật ABCD (hình vẽ), trong đó
AMND là tấm kính nhỏ, MBCN là tấm kính to. Diện tích ABCD là 90 dm2.
Chia hình chữ nhật ABCD thành 10 hình vuông nhỏ, mỗi cạnh là chiều rộng
của tấm kính nhỏ thì diện tích của mỗi hình vuông nhỏ là 90 : 10 = 9 (dm2).
Ta có 9 = 3 x 3, do đó cạnh hình vuông là 3 dm. Tấm kính nhỏ có chiều rộng
3 dm, chiều dài là 3 x 2 = 6 (dm). Tấm kính to có chiều rộng là 6 dm, chiều
dài là 6 x 2 = 12 (dm).
Bài 23: Khu vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 108m. Nếu giảm chiều dài
3m và tăng chiều rộng thêm 3m thì được hình vuông . Tính diện tích hình
vuông.
Bài 24: Hình chữ nhật có chu vi 84m. Nếu bớt chiều rộng 5m và bớt chiều
dài 7m thì được hình vuông. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật.
Bài 25: Hình chữ nhật có nửa chu vi 86m. Nếu giảm chiều dài 9m và tăng
chiều rộng thêm 5m thì được hình vuông . Tính diện tích hình chữ nhật.
Bài 26: Hình chữ nhật có chu vi 216m. Nếu giảm chiều rộng 5m và giảm
chiều dài 21m thì được hình vuông. Tính diện tích hình vuông đó.
Bài 27: Hình chữ nhật có chu vi gấp 10 lần chiều rộng. Chiều dài bằng 88m.
Tính chiều rộng.
Bài 28: Hình chữ nhật có chu vi gấp 12 lần chiều rộng. Chiều dài bằng
120m. Tính diện tích hình chữ nhật.
Bài 29: Hình chữ nhật có chu vi gấp 14 lần chiều rộng. Chiều dài hơn chiều
rộng 80m. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật.
Bài 30: Hình chữ nhật có chu vi gấp 16 lần chiều rộng. Chiều dài hơn chiều
rộng 198m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 31: Hình chữ nhật có nửa chu vi 99m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5m và
giảm chiều dài đi 5m thì diện tích không thay đổi. Tính chiều dài và chiều
rộng hình chữ nhật.
Bài 32: Hình chữ nhật có chu vi 160m. Nếu tăng chiều rộng thêm 10m và
giảm chiều dài đi 10m thì diện tích không thay đổi. Tính diện tích hình chữ
nhật đó.
Bài 33: Hình chữ nhật có chu vi gấp 3 lần chiều dài. Chiều rộng bằng 5m.
Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 34: Hình chữ nhật có chu vi gấp 3 lần chiều dài. Chiều rộng kém chiều
dài 5m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 35: Hình chữ nhật có chu vi 48m. Nếu tăng chiều dài 6m thì được hình
chữ nhật mới có chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Tính chiều dài và chiều rộng
hình chữ nhật ban đầu.
Bài 36: Hình chữ nhật có chu vi 64cm. Nếu giảm chiều rộng 2cm, thêm
chiều dài 2cm thì được hình chữ nhật mới có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.
Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ban đầu.
Bài 37: Trung bình cộng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật là 18m,
chiều dài hơn chiều rộng 6m. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật.
Bài 38: Trung bình cộng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật là 32m,
chiều dài gấp 3 lần chiều rộng 6m. Tính diện tích hình chữ nhật.
Bài 39: Hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều
rộng đi 2m và tăng chiều dài thêm 2m thì diện tích giảm đi 68m2 . Tính diện
tích hình chữ nhật ban đầu.
Bài 40: Hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều dài
đi 3m và tăng chiều rộng thêm 3m thì diện tích tăng thêm 108m2 . Tính
chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ban đầu.
Bài 41: Hình chữ nhật có chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều
rộng đi 2m và giảm chiều dài đi 2m thì diện tích giảm đi 140m2 . Tính diện
tích hình chữ nhật ban đầu.
Bài 42: Hình chữ nhật có chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều dài
thêm 5m và tăng chiều rộng thêm 5m thì diện tích tăng thêm 475m2 . Tính
diện tích hình chữ nhật ban đầu.
Bài 43: Một thửa hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/2 chiều dài. Tính diện
tích thửa đất. Biết rằng nếu tăng chiều rộng 15m và giảm chiều dài 9m thì
thửa đất trở thành hình vuông.
Bài 44: Nếu bớt một cạnh hình vuông là 7m và bớt một cạnh khác 25m thì
được hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi và diện
tích của hình vuông.
Bài 45: Trên một miếng đất hình vuông, người ta đào một cái ao hình vuông
để thả cá. Sau khi đào xong thì diện tích còn 1280m2. Tính diện tích miếng
hình vuông ban đầu. Biết rằng cạnh ao kém cạnh miếng đất 32m.
Bài 46: Cho hai hình chữ nhật A và B. Diện tích hình A hơn hình B là
300m2, chu vi hình A hơn hình B là 20m. Tính diện tích mỗi hình chữ nhật.
Bài 47: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/5 chiều dài, nếu
tăng mỗi chiều thêm 5m thì mảnh đất hình chữ nhật có diện tích mới hơn
diện tích cũ là 300m2. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật sau khi mở
rộng.
Bài 48: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 15m, nếu
tăng mỗi chiều thêm 5m thì mảnh đất hình chữ nhật có diện tích mới hơn
diện tích cũ là 600m2. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật ban đầu.
Bài 49: Ở chính giữa một mảnh đất hình vuông người ta đào một cái ao
cũng hình vuông. Cạnh ao song song và cách đều đám đất 2m. Tính diện tích
cái ao biết diện tích mảnh đất hơn diện tích cái ao là 64m2.
Bài 50: Tính diện tích hình chữ nhật biết 3 lần chiều rộng 2 lần chiều dài
bằng 62m, 2 lần chiều rộng 3 lần chiều dài bằng 68m.
Bài 51: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi bằng 286m. CHiều dài hơn
chiều rộng 5m. Người ta mở rộng chiều dài và chiều rộng khu đất them một
đoạn bằng nhau để được khu đất mới có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính
diện tích khu đất mới.

Cảm ơn mẹ nó nha, đúng cái em đang cần, đang thắc mắc 1 bài mà ko biết giảng làm sao cho cháu nó hiểu :)

shopkhoedep
01-15-2014, 04:56 PM
toán học sinh tiểu học giờ khó quá

tranhuyentb89
01-16-2014, 02:22 PM
toán học sinh tiểu học giờ khó quá

Khó thật, có mỗi mấy bài toán mà em ngồi ngâm cứu mãi không biết làm thể nào giảng cho em em nó hiểu được í cị ạ

viethuong1989
01-16-2014, 02:31 PM
học cùng bé cũng khá là mệt đó ạ, em đi dạy thêm nên mấy bài toán này cũng hay gặp phải
Giải thì dễ nhưng cho trẻ hiểu lại là chuyện khác

phuonguyen11
03-05-2014, 02:02 PM
nghiên cứu............................................. ..

gianglethang
10-31-2014, 08:25 PM
Bạn có thể giải hộ mình bài này được không: một hình chữ nhật có diện tích 1035m2. Nếu chiều rộng giảm di 3 m thì được hình chữ nhật mới có DT 900m2. Tìm chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật đó. Thank bạn nhiều.

Nội dung

CÁC BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌC
-Nếu tăng chiều dài của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ tăng lên a x
2 đợn vị ( Vì có 2 chiều dài)
-Nếu tăng chiều rộng của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ tăng lên a
x 2 đợn vị ( Vì có 2 chiều rộng)
-Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ giảm lên a x
2 đợn vị ( Vì có 2 chiều dài)
-Nếu giảm chiều rộng của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ giảm lên
a x 2 đợn vị ( Vì có 2 chiều rộng)
-Nếu gấp một chiều của một hình chữ nhật lên bao nhiêu lần thì diện tích sẽ
tăng lên bấy nhiêu lần.
-Nếu giảm một chiều của một hình chữ nhật đi bao nhiêu lần thì diện tích sẽ
giảm đi bấy nhiêu lần.
-Nếu tăng hay giảm cả hai chiều thì diện tích sẽ tăng hay giảm đi tích hai số
lần đó.
-Trong hình vuông nếu tăng 1 cạnh lên a đơn vị thì chu vi sẽ tăng 4 x a đơn
vị.
-Trong hình vuông nếu cạnh tăng lên a lần thì diện tích sẽ tăng lên a x a lần .
A
B
1
2
3
4
5
D C
Nhận Xét : Mỗi cạnh bên trong là cạnh chung của hai hình chữ nhật cạnh
nhau .
Vậy tổng chu vi của 5 hình chữ nhật 1;2;3;4;5 hơn chu vi hình chữ nhật
ABCD chính là 4 x 2 = 8 (AD)
Trong hình chữ nhật nếu biết diện tích và tỉ số các cạnh ta chia hình chữ nhật
thành các hình vuông nhỏ sau đó tính cạnh hình vuông nhỏ từ đó tìm chu vi
hình chữ nhật.
Bài 1: Một hình vuông có cạnh 10m .Người ta vẽ các hình vuông nhỏ (như
hình vẽ) tính tổng diện tích các hình vuông

Bài 2:
Bài 3:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 100m .Người ta tăng chiều dài
lên 1/3 chiều dài thì chu vi hình chữ nhật mới là 120m.
Tính diện tích thửa ruộng ban đầu .
Bài 4:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 100m .Người ta giảm chiều
dài đi 1/3 chiều dài thì chu vi hình chữ nhật mới là 80m.
Tính diện tích thửa ruộng ban đầu .
Bài 5:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 110m . Nếu tăng chiều rộng 5
m và giảm chiều dài 5 m thì diện tích thửa ruộng không thay đổi .Tính diện
tích thửa ruộng
Bài 6:Một thửa đất hình vuông trên thửa đất đó người ta đào một cái ao hình
vuông cạnh cái ao cách đều cạnh thửa đất .Chu vi cái ao kém chu vi thửa đất
là 64 m.Tính diện tích cái ao biết diện tích phần dất còn lại là 600m2.
Bài 7:Bác An có một mảnh đất vườn chữ nhật .ở một góc vườn bác đào một
cái ao hình vuông có 1 cạnh cách chiều rộng mảnh vườn 33 m còn cạnh kia
cách chiều dài mảnh vườn là 17 m .Biết diện tích phần đất còn lại là 1311m2
. Tính diện tích mảnh vườn.
Bài 8:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 200 m .chiều dài hình chữ
nhật hơn 2 lần chiều rộng là 10m.Tính diện tích thửa ruộng.
Bài 9:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 160 m .chiều dài hình chữ
nhật kém 2 lần chiều rộng là 10m.Tính diện tích thửa ruộng.
Bài 10:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 200 m Dọc theo chiều dài
người ta ngăn thửa ruộng thành 2 thửa ruộng nhỏ .Biết 1 trong 2 thửa ruộng
là hình vuông và chu vi thửa ruộng hình vuông nhỏ hơn chu vi thửa ruộng
hình chữ nhật nhỏ là 20m Tính diện tích thửa ruộng ban đầu.
Bài 11:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 160 m Dọc theo chiều dài
người ta ngăn thửa ruộng thành 2 thửa ruộng nhỏ .Biết 1 trong 2 thửa ruộng
là hình vuông và chu vi thửa ruộng hình vuông lớn hơn chu vi thửa ruộng
hình chữ nhật nhỏ là 20m Tính diện tích thửa ruộng ban đầu.
Bài 12:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng .
Nếu tăng chiều rộng 5m và giảm chiều dài 5 m thì diện tích tăng thêm
300m2 . Tính diện tích thửa ruộng ban đầu
Bài 13: Một hình chữ nhật, nếu tăng chiều rộng để bằng chiều dài của nó thì
diện tích tăng thêm 20m2, còn khi giảm chiều dài cho bằng chiều rộng thì
diện tích giảm 16 m2. Tính diện tích hình chữ nhật
Bài 14 Một hình chữ nhật có diện tích 135m2 . Chiều dài bằng 3/5 chiều
rộng .Tính chu vi hình chữ nhật.
Bài 15: Một cái sân hình chũ nhật có chu vi 110m. Người ta tăng chiều rộng
lên 5m thì sân trở thành hình vuông . tính diện tích cái sân ban đầu.
Bài 16 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 180 m nếu giảm chiều dài
10 m thì mảnh vườn trở thành mảnh vườn hình vuông .Tính diện tích mảnh
vườn ban đầu .
Bài 17 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 150 m .Nếu giảm chiều dài
10m và tăng chiều rộng 5m thì được một hình chữ nhật mới có chiều dài gấp
4 chiều rộng .Tính diện tích mảnh vườn.
Bài 18 Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 chiều rộng . Nếu tăng chiều
rộng lên 24 m thì được hình chữ nhật mới có chiều dài gấp 3 chiều rộng.
Tính diện tích hình chữ nhật.
Bài 19 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng .
Nếu tăng chiều dài 5m và giảm chiều rộng 5 m thì diện tích giảm đi 256m2.
Tính diện tích mảnh vườn.
Bài 20 Một cái ao hình chữ nhật có chu vi 120 m .Dọc theo chiều dài người
ta ngăn cái ao thành 2 ao nhỏ (Hình vẽ). Tổng chu vi 2 ao mới tạo thành la
180 m .Tính diện tích cái ao ban đầu.

Bài 21 Sân trường em hình vuông .Để tăng thêm diện tích nhà trường đã mở
rộng về mỗi phía 3m thì diện tích tăng thêm là 196 m2 . Hỏi trước đây sân
trường em có diện tích là bao nhiêu m2?
Bài 22: Bác Hà có hai tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm
kính bằng 1/2 chiều dài của nó và chiều dài của tấm kính nhỏ đúng bằng
chiều rộng của tấm kính to. Bác ghép hai tấm kính sát vào nhau và đặt lên
bàn có diện tích 90 dm2 thì vừa khít. Hãy tính kích thước của mỗi tấm kính
đó.
Bài giải : Theo đầu bài, coi chiều rộng của tấm kính nhỏ là 1 đoạn thì chiều
dài của nó là 2 đoạn như vậy và chiều rộng của tấm kính to cũng là 2 đoạn,
khi đó chiều dài của tấm kính to là 4 đoạn như vậy. Nếu bác Hà ghép khít
hai tấm kính lại với nhau sẽ được hình chữ nhật ABCD (hình vẽ), trong đó
AMND là tấm kính nhỏ, MBCN là tấm kính to. Diện tích ABCD là 90 dm2.
Chia hình chữ nhật ABCD thành 10 hình vuông nhỏ, mỗi cạnh là chiều rộng
của tấm kính nhỏ thì diện tích của mỗi hình vuông nhỏ là 90 : 10 = 9 (dm2).
Ta có 9 = 3 x 3, do đó cạnh hình vuông là 3 dm. Tấm kính nhỏ có chiều rộng
3 dm, chiều dài là 3 x 2 = 6 (dm). Tấm kính to có chiều rộng là 6 dm, chiều
dài là 6 x 2 = 12 (dm).
Bài 23: Khu vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 108m. Nếu giảm chiều dài
3m và tăng chiều rộng thêm 3m thì được hình vuông . Tính diện tích hình
vuông.
Bài 24: Hình chữ nhật có chu vi 84m. Nếu bớt chiều rộng 5m và bớt chiều
dài 7m thì được hình vuông. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật.
Bài 25: Hình chữ nhật có nửa chu vi 86m. Nếu giảm chiều dài 9m và tăng
chiều rộng thêm 5m thì được hình vuông . Tính diện tích hình chữ nhật.
Bài 26: Hình chữ nhật có chu vi 216m. Nếu giảm chiều rộng 5m và giảm
chiều dài 21m thì được hình vuông. Tính diện tích hình vuông đó.
Bài 27: Hình chữ nhật có chu vi gấp 10 lần chiều rộng. Chiều dài bằng 88m.
Tính chiều rộng.
Bài 28: Hình chữ nhật có chu vi gấp 12 lần chiều rộng. Chiều dài bằng
120m. Tính diện tích hình chữ nhật.
Bài 29: Hình chữ nhật có chu vi gấp 14 lần chiều rộng. Chiều dài hơn chiều
rộng 80m. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật.
Bài 30: Hình chữ nhật có chu vi gấp 16 lần chiều rộng. Chiều dài hơn chiều
rộng 198m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 31: Hình chữ nhật có nửa chu vi 99m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5m và
giảm chiều dài đi 5m thì diện tích không thay đổi. Tính chiều dài và chiều
rộng hình chữ nhật.
Bài 32: Hình chữ nhật có chu vi 160m. Nếu tăng chiều rộng thêm 10m và
giảm chiều dài đi 10m thì diện tích không thay đổi. Tính diện tích hình chữ
nhật đó.
Bài 33: Hình chữ nhật có chu vi gấp 3 lần chiều dài. Chiều rộng bằng 5m.
Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 34: Hình chữ nhật có chu vi gấp 3 lần chiều dài. Chiều rộng kém chiều
dài 5m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 35: Hình chữ nhật có chu vi 48m. Nếu tăng chiều dài 6m thì được hình
chữ nhật mới có chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Tính chiều dài và chiều rộng
hình chữ nhật ban đầu.
Bài 36: Hình chữ nhật có chu vi 64cm. Nếu giảm chiều rộng 2cm, thêm
chiều dài 2cm thì được hình chữ nhật mới có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.
Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ban đầu.
Bài 37: Trung bình cộng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật là 18m,
chiều dài hơn chiều rộng 6m. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật.
Bài 38: Trung bình cộng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật là 32m,
chiều dài gấp 3 lần chiều rộng 6m. Tính diện tích hình chữ nhật.
Bài 39: Hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều
rộng đi 2m và tăng chiều dài thêm 2m thì diện tích giảm đi 68m2 . Tính diện
tích hình chữ nhật ban đầu.
Bài 40: Hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều dài
đi 3m và tăng chiều rộng thêm 3m thì diện tích tăng thêm 108m2 . Tính
chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ban đầu.
Bài 41: Hình chữ nhật có chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều
rộng đi 2m và giảm chiều dài đi 2m thì diện tích giảm đi 140m2 . Tính diện
tích hình chữ nhật ban đầu.
Bài 42: Hình chữ nhật có chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều dài
thêm 5m và tăng chiều rộng thêm 5m thì diện tích tăng thêm 475m2 . Tính
diện tích hình chữ nhật ban đầu.
Bài 43: Một thửa hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/2 chiều dài. Tính diện
tích thửa đất. Biết rằng nếu tăng chiều rộng 15m và giảm chiều dài 9m thì
thửa đất trở thành hình vuông.
Bài 44: Nếu bớt một cạnh hình vuông là 7m và bớt một cạnh khác 25m thì
được hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi và diện
tích của hình vuông.
Bài 45: Trên một miếng đất hình vuông, người ta đào một cái ao hình vuông
để thả cá. Sau khi đào xong thì diện tích còn 1280m2. Tính diện tích miếng
hình vuông ban đầu. Biết rằng cạnh ao kém cạnh miếng đất 32m.
Bài 46: Cho hai hình chữ nhật A và B. Diện tích hình A hơn hình B là
300m2, chu vi hình A hơn hình B là 20m. Tính diện tích mỗi hình chữ nhật.
Bài 47: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/5 chiều dài, nếu
tăng mỗi chiều thêm 5m thì mảnh đất hình chữ nhật có diện tích mới hơn
diện tích cũ là 300m2. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật sau khi mở
rộng.
Bài 48: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 15m, nếu
tăng mỗi chiều thêm 5m thì mảnh đất hình chữ nhật có diện tích mới hơn
diện tích cũ là 600m2. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật ban đầu.
Bài 49: Ở chính giữa một mảnh đất hình vuông người ta đào một cái ao
cũng hình vuông. Cạnh ao song song và cách đều đám đất 2m. Tính diện tích
cái ao biết diện tích mảnh đất hơn diện tích cái ao là 64m2.
Bài 50: Tính diện tích hình chữ nhật biết 3 lần chiều rộng 2 lần chiều dài
bằng 62m, 2 lần chiều rộng 3 lần chiều dài bằng 68m.
Bài 51: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi bằng 286m. CHiều dài hơn
chiều rộng 5m. Người ta mở rộng chiều dài và chiều rộng khu đất them một
đoạn bằng nhau để được khu đất mới có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính
diện tích khu đất mới.

trangxu1810
10-31-2014, 08:33 PM
51 bài trên là dành cho lớp mấy vậy bạn? Chắc phải lớp 3 trở lên chứ nhỉ?

10congcom
11-02-2014, 05:01 PM
Nhiều quá @@. Nhìn đã sợ rồi. Nghiên cứu dần