Danh hiệu được trao cho Hai Đề Xi Mét

  1. 1
    Được trao: 14/10/2016

    Bài viết đầu

    Đăng một bài ở đâu đó trong diễn đàn để nhận giải thưởng này.