Danh hiệu được trao cho hoanghakx

  1. 1
    Được trao: 10/10/2018

    Bài viết đầu

    Đăng một bài ở đâu đó trong diễn đàn để nhận giải thưởng này.