Danh hiệu được trao cho thu_se7en

  1. 1
    Được trao: 11/11/2016

    Bài viết đầu

    Đăng một bài ở đâu đó trong diễn đàn để nhận giải thưởng này.