Kinh nghiệm: Tính Từ Mô Tả Con Người

Thảo luận trong 'Học tập' bởi haian.292019, 19/4/2020.

 1. haian.292019

  haian.292019 Thành viên tập sự

  Tham gia:
  26/9/2019
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  9
  Điểm thành tích:
  3
  TẤT TẦN TẬT TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

  Cheerful /’t∫iəful/: vui mừng, hớn hở, tươi cười, phấn khởi

  Funny /’fʌni/: Vui vẻ

  Happy /’hæpi/: vui vẻ

  Humorous /’hju:mərəs/: Hài hước

  Optimistic /,ɒpti’mistik/: Lạc quan

  Witty /ˈwɪti/: dí dỏm

  TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH THÂN THIỆN
  Adaptable /ə’dæptəbl/: có thể thích nghi, có thể thích ứng

  Adorable /ə’dɔ:rəbl/: đáng yêu, đáng quý mến

  Affectionate /ə’fek∫nit/: thân mật, trìu mến

  Gentle /ˈdʒentl/: hiền hòa, dịu dàng

  Friendly /frendli/: thân thiện

  TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TÍCH CỰC
  Brave /breɪv/: dũng cảm, can đảm

  Brilliant /ˈbrɪliənt/: tài ba, xuất chúng

  Boundless /’baundlis/: vô hạn, bao la, không bờ bến

  Bright /braɪt/: sáng dạ, thông minh, nhanh trí, sáng sủa, rực rỡ, sáng ngời,

  rạng rỡ

  Calm /kɑːm/: điềm tĩnh

  Cautious /ˈkɔːʃəs/: cẩn trọng

  Charming /ˈtʃɑːmɪŋ/: mê hoặc, quyến rũ

  Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/: trẻ con

  Clever /ˈklevər/: khôn ngoan

  Considerate /kənˈsɪdərət/: chu đáo

  Cooperative /kəʊˈɒpərətɪv/: có tinh thần hợp tác

  Courageous /kəˈreɪdʒəs/: gan dạ

  Creative /kriˈeɪtɪv/: sáng tạo

  Daring /ˈdeərɪŋ/: táo bạo

  Generous /’dʒenərəs/: rộng lượng, hào phóng, thịnh soạn, khoan hồng

  Gentle /’dʒentl/: hiền lành, dịu dàng, nhẹ nhàng, hòa nhã

  Glib /glib/: lém lỉnh, liến thoắng

  Good /gʊd/: cừ, tốt, giỏi, đảm đang, được việc

  Gorgeous /’gɔ:dʒəs/: tuyệt đẹp, đẹp đẽ, tuyệt vời

  Faithful /ˈfeɪθfl/: chung thủy

  Hardworking /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/: chăm chỉ

  Honest /ˈɒnɪst/: trung thực

  Humble /ˈhʌmbl/: khiêm tốn, nhún nhường

  Imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/: có trí tưởng tượng phong phú

  Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: thông minh

  Impartial /im’pɑ:∫əl/: công bằng, không thiên vị, vô tư

  Industrious /in’dʌstriəs/: cần cù, siêng năng

  Instinctive /in’stiηktiv/: theo bản năng, do bản năng

  Loyal /ˈlɔɪəl/: trung thành

  Mature /məˈtʃʊər/: trưởng thành

  Merciful /’mə:siful/: nhân từ, khoan dung

  Modern /’mɔdən/: hiện đại, tân thời

  Naive /naɪˈiːv/: ngây thơ

  Patriotic /ˌpeɪtriˈɒtɪk/: yêu nước

  Polite /pəˈlaɪt/: lịch thiệp

  Responsible /rɪˈspɒnsəbl/: có trách nhiệm

  Romantic /rəʊˈmæntɪk/: lãng mạn

  Serious /ˈsɪəriəs/: đứng đắn, nghiêm túc

  Skilful /ˈskɪlfl/: thành thục, khéo léo

  Smart /smɑːt/: sáng sủa, gọn gàng

  Soft /’sɒfti/: Dịu dàng

  Studious /ˈstjuːdiəs/: chăm học

  Strict /strɪkt/: nghiêm khắc

  Strong /strɒŋ/: mạnh mẽ

  Vulnerable /ˈvʌlnərəbl/: mong manh, dễ bị tổn thương

  Weak /wiːk/: yếu đuổi

  Wise /waɪz/: thông thái

  Tolerant /ˈtɒlərənt/: khoan dung

  Trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/: đáng tin cậy

  TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NỘI
  Above-board /ə’bʌv’bɔ:d/: thẳng thắn, không che đậy, không giấu giếm

  Cagey /’keidʒi/ or cagy /’keidʒi/: kín đáo, khó gần, không cởi mở

  Cold /kould/: lạnh lùng

  Introverted /’intrəvə:tid/: hướng nội, nhút nhát

  Independent /ˌɪndɪˈpendənt/: độc lập

  Individualistic: theo chủ nghĩa cá nhân

  Gullible /ˈɡʌləbl/: đơn thuần, cả tin

  Lonely /ˈləʊnli/: cô đơn

  Mysterious /mɪˈstɪəriəs/: bí ẩn

  Quiet /ˈkwaɪət/: im lặng

  Shy /ʃaɪ/: nhút nhát

  Thoughtful /ˈθɔːtfl/: trầm tư, chín chắn

  Understanding /,ʌndə’stændiη/: hiểu biết

  TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NGOẠI
  Adventurous /ədˈventʃərəs/: thích phiêu lưu

  Active /’æktiv/: tích cực, nhanh nhẹn, lanh lợi

  Agreeable /ə’gri:əbl/: dễ chịu, dễ thương, vui lòng, sẵn sàng, tán thành

  Aggressive /ə’gresiv/: tháo vát, xông xáo, năng nổ

  Alert /ə’lə:t/: cảnh giác, lanh lợi, tỉnh táo

  Alluring /ə’lujəriη/: quyến rũ, lôi cuốn, cám dỗ, có duyên, làm say mê, làm xiêu lòng

  Beneficent /bi’nefisənt/: hay làm phúc, hay làm việc thiện, từ tâm, thương người, nhân từ

  Benign /bi’nain/ or benignant /bi’nignənt/: tốt, nhân từ, dịu hiền

  Capable /’keipəbl/: có năng lực, thạo, giỏi, có khả năng

  Carefree /ˈkeəfriː/: vô lo vô nghĩ

  Curious /ˈkjʊəriəs/: tò mò

  Easy-going /ˌiːzi.ˈɡəʊɪŋ/: dễ tính, hướng ngoại

  Extroverted /’ekstrəvə:tid/: Hướng ngoại

  Eager /ˈiːɡər/: nhiệt tình

  Energetic /ˌenəˈdʒetɪk/: hoạt bát

  Enthusiastic /in,θju:zi’æstik/: Nhiệt tình, hăng hái

  Generous /ˈdʒenərəs/: rộng rãi, rộng lượng

  Open-minded /,əʊpən’maindid/: Cởi mở, khoáng đạt, phóng khoáng

  Out going /aʊt ‘gəʊiη/: Cởi mở, thoải mái

  Helpful /ˈhelpfl/: hay giúp đỡ

  Kind /kaind/ : Tốt bụng

  Mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/: tinh nghịch

  Resourceful /rɪˈsɔːsfl/: tháo vát, khôn khéo

  Self-confident /ˌself.ˈkɒnfɪdənt/: tự tin

  Timid /ˈtɪmɪd/: rụt rè

  Talkative /ˈtɔːkətɪv/: hoạt ngôn

  Upbeat /’ʌpbi:t/: lạc quan, vui vẻ

  Vigorous /’vigərəs/: hoạt bát, đầy sinh lực, mạnh khỏe, cường tráng

  Vivacious /vi’vei∫əs/: sôi nổi, hoạt bát, lanh lợi

  Tính từ chỉ tính cách kiêu ngạo
  Arrogant /’ærəgənt/: kiêu căng, kiêu ngạo, ngạo mạn

  Bossy /ˈbɒsi/: hay sai bảo người khác

  Conceited /kənˈsiːtɪd/: tự phụ, kiêu ngạo, tự cao tự đại

  Haughty /’hɔ:ti/: kiêu căng, ngạo nghễ

  Vain /vein/: kiêu ngạo, tự phụ

  TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TIÊU CỰC

  Ambitious /æmˈbɪʃəs/: tham vọng

  Angry /’æηgri/: giận dữ, tức giận, cáu

  Artful /’ɑ:tful/: xảo quyệt, tinh ranh, ma mãnh, lắm mưu mẹo

  Ashamed /ə’∫eimd/: xấu hổ, hổ thẹn, ngượng

  Avaricious /,ævə’ri∫əs/: hám lợi, tham lam

  Awful /’ɔ:ful/: rất khó chịu, khó chịu vô cùng

  Bad-tempered /’bæd’tempəd/: hay cáu, xấu tính, dễ nổi nóng

  Badly-behaved /’bædli bɪˈheɪvd/: thô lỗ

  Blackguardly /’blægɑ:dli/: đê tiện, tục tĩu

  Blunt /blʌnt/: không ý tứ, lỗ mãng, toạc móng heo (lời nói)

  Brash /bræ∫/ (Ame.): hỗn láo, hỗn xược

  Careless /’keəlis/: bất cẩn, sơ suất, lơ đễnh, cẩu thả

  Caddish /’kædi∫/: vô giáo dục, đểu cáng

  Capricious /kə’pri∫əs/: thất thường, đồng bóng

  Crazy /ˈkreɪ.zi/: điên, điên cuồng, ngu xuẩn

  Cross /krɔs/: bực mình, cáu gắt (to be cross with somebody: cáu với ai đó)

  Crotchety /’krɔt∫iti/: cộc cằn

  Crude /kru:d/: thô lỗ, lỗ mãng, thô bạo, thô bỉ

  Cunning /’kʌniη/: xảo quyệt, ranh vặt, láu cá, xảo trá

  Cold-blooded /kould blʌdid/: nhẫn tâm, tàn ác, có máu lạnh

  Coherent /kou’hiərənt/: mạch lạc, chặt chẽ

  Clumsy /’klʌmzi/: vụng về, lóng ngóng

  Cynical /’sinikəl/: hay hoài nghi,hay chỉ trích cay độc, hay nhạo báng, giễu cợt

  Demanding /dɪˈmɑːndɪŋ/: hay đòi hỏi

  Foolish /ˈfuːlɪʃ/: ngu ngốc

  Grumpy /ˈɡrʌmpi/: cục cằn, cáu bẳn

  Greedy /’gri:di/: tham lam

  Jealous /ˈdʒeləs/: hay ghen tị

  Lazy /ˈleɪzi/: lười nhác

  Mischievous /’mist∫ivəs/: tinh nghịch, tinh quái, ranh mãnh, láu lĩnh

  Rude /ruːd/: thô lỗ

  Selfish /ˈselfɪʃ/: ích kỷ

  Sly /slaɪ/: ranh mãnh, láu cá, xảo quyệt

  Stubborn /ˈstʌbən/: ương bướng, không biết nghe lời

  Sight-fisted /ˌtaɪtˈfɪstɪd/: keo kiệt, hà tiện

  Thrifty /’θrifti/: tằn tiện, tiết kiệm, dè xẻn

  Tough /tʌf/: nghiêm khắc, cứng cỏi, cứng rắn

  Tricky /’triki/: quỷ quyệt, gian xảo, thủ đoạn, cáo già

  Uncouth /ʌnˈkuːθ/: quê kệch, thô lỗ
   

  Xem thêm các chủ đề tạo bởi haian.292019
  Đang tải...


 2. minhminh2758

  minhminh2758 Thành viên tập sự

  Tham gia:
  27/8/2019
  Bài viết:
  14
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  3
  Ôi nhiều quá :x
   

Chia sẻ trang này