Danh hiệu được trao cho chjmchjm

  1. 1
    Được trao: 31/8/2015

    Bài viết đầu

    Đăng một bài ở đâu đó trong diễn đàn để nhận giải thưởng này.